Regulamin strony internetowej

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Le Barbatelle Sp. z o. o. ul. Pańska 98/101, adres email: info@lebarbatelle.com
 2. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc pod wyżej wymieniony adres lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel. 605 080 106;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniżej wymienionych przypadkach:
  • w celu przygotowania, zawarcia i realizacji wszelkich zapisów umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, dla których przetwarzanie tych danych jest niezbędne, w tym również dochodzenia roszczeń wynikających z zapisów umowy (art. 6, ust. , lit. b RODO);
  • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym w szczególności: wystawiania zaświadczeń, faktur lub dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych odrębnymi przepisami, lub też innych, wynikających z przepisów prawa krajowego (art. 6, ust. , lit. c RODO);
  • jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Jeżeli wykorzystanie prze Administratora Pani/Pana danych osobowych wykracza poza powyżej wymienione przypadki, Administrator może zwrócić się do Pani/Pana o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych – jednym lub więcej – ściśle określonych celach (art. 6, ust.1, lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania opisanej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej (przed wycofaniem).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:
  • dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania, zawarcia i realizacji umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenie ewentualnych roszczeń,
  • dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym będą przechowywane do czasu wypełnienia przez Administratora nałożonych przez niego obowiązków prawnych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych, ustaw prawa krajowego, itp.),
  • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania,
  • dane osobowe przetwarzane w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, będą przetwarzane do czasu ich wykonania.
 6. Zgodnie z zapisami RODO ma Pani/Pan szereg uprawnień, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Stanowi jednak warunek konieczny do zawarcia umowy z Administratorem. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością nawiązania współpracy;
 8. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak firmy księgowo-kadrowe i prawnicze.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Formularz kontaktowy

Sektor:HorecaBusinessOsoba prywatnaBiuro i showroom:
ul. Sławęcińska 14 Macierzysz
05 - 850 Ożarów Mazowiecki

Siedziba: ul. Pańska 98 lok. 10, 100-837 Warszawa

„Wino to najpiękniejszy dar bogów dla ludzi.” Platon

+48 605 080 106 info@lebarbatelle.com